You are here

2018-03-02 20:00:00, Trenčín

2018-01-22LONGITAL
Stálica slovenskej hudobnej scény a zakladatelia prestížneho slovenského labelu Slnko Records. Za 16 rokov sa skupina predstavila na koncertoch v 12 krajinách Európy, USA a Kanade. Aktuálny a v poradí dvanásty album Divoko (2016) bol nominovaný na cenu Radio Head Awards v kategórii Album roka, kritici na Slovensku a v čechách ho okamžite zaradili medzi najzaujímavejšie slovenské albumy. Skupina koncertuje v triu Shina (spev, basgitara), Daniel Salontay (gitara, slák) a Marián Slávka (bicie, klavír).
KALLE
“Je to hudba, ve které se naplno zjevuje moment spole č enství a propojení, je to z ř ejm ý otisk zatracen ě dobrého a detailního vnímání reality, je to budování vztahu jin ý mi prost ř edky, uvoln ě n ý let skrze r ů zné ž ánrové (a tedy i sociální) bubliny a v neposlední ř ad ě zvukov ý slovník tvrd ý ch kytar pou ž it ý k dost pozitivnímu gestu.” Pavel Klusák, Radio Wave. T ř i roky po vydání debutu Live from the Room cen ě ného poslucha č i i kritiky Kalle vysílají do sv ě ta své druhé album s názvem Saffron Hills. Desku si dvojice Veronika Buriánková a David Zeman op ě t nahrála doma na pásov ý rekordér. Pracovali tak s vlastními osv ě d č en ý mi postupy a v ý razov ý mi prost ř edky, které podtrhují specifickou a osobní atmosféru. Na novém albu je ale poznat detailn ě j š í a propracovan ě j š í pojetí jejich hudby. Gradace vrstven ý ch kytar dává Kalle silnou post-rockovou intenzitu, zatímco slowcoreová repetetivnost dr ž í hudbu p ř i zemi a vytvá ř í dostatek prostoru pro zp ě v. Práv ě Veroni č in zp ě v nechává do písní Kalle proplout mnohdy a ž popovou hitovost. Síla je ale p ř edev š ím v celku. Na nové desce č erpají ze spole č ného sepjetí a hraní, které p ř etrvává u ž 10 let. V roce 2007 Veronika Buriánková a David Zeman spoluzalo ž ili táborskou kapelu Veena, která vze š la z dnes ji ž kultovní táborské indie scény. Dal š í roky své hudební aktivity p ř esunuli do post-hardcoreové kapely Nod Nod, jejich ž eponymní album sklidilo úsp ě ch i za hranicemi. Tv ů r č í potenciál Veroniky a Davida si mezitím za č al budovat svojí vlastní osobn ě j š í a mo ž ná i osobit ě j š í cestu. V roce 2012 odehráli své první koncerty v ě t š inou jen jako Veronika a David. V roce 2013 se za č ali dostávat do pov ě domí kytarové scény, tehdy je š t ě pod jménem Kall, kdy p ř edskakovali interpret ů m jako Scott McCloud, Boduf Songs nebo Scott Kelly. S vydáním debutové nahrávky Live from the Room v roce 2014 p ř i š el zlom. Jak pí š e Pavel Klusák “Jejich debut p ř i š el jako skv ě l ý dárek č eské hudební scén ě : z demo nahrávek nato č en ý ch doma v Tábo ř e na č ty ř i stopy se vyklubalo stylov ě pevné, hudebn ě plnokrevné a navíc trochu dojemn ě osobní album, na kterém nebylo t ř eba nic vylep š ovat. Svou roli sehrála i p ř ístupnost muziky: Kalle se stali š iroce sdílenou radostí. ” Za album dvojice získala cenu And ě l 2015 za alternativní hudbu, hned dvojí nominace v cenách Vinyla nebo umíst ě ní na p ř edních p ř í č kách v anket ě Best Czech Vinyl Disk 2015. Album Saffron Hills skupina vypustila 2. listopadu v digitální podob ě . Vinyl a CD vychází pod hlavi č kou Day After Records 4. prosince.

City: Trenčín

Venue address:

Klub Lúč - otvorený kultúrny priestor
Kniežaťa Pribinu 3
911 01 Trenčín

Venue link: Klub Lúč + Kalle (CZ)

Date, time: Fri, 03/02/2018 - 20:00

Buy tickets: rezervácie